11
Informacje prawne

PODATEK DOCHODOWY W PROJEKTACH BADAWCZYCH
Mimo kolejnych orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawach opodatkowania dochodów uzyskanych ze środków tzw. „bezzwrotnej pomocy” uzyskanej z tytułu realizacji projektów 7. Programu Ramowego, wykładnia prawa w tym zakresie nie jest jednolita.

Istnieje szereg elementów od których zależy zwiększenie lub zmniejszenie szansy na uzyskanie potwierdzenia prawa do zwolnienia podatkowego.

NOWE PRAWO:

Nowelizacja przepisów prawa w zakresie szkolnictwa wyższego:

29 listopada 2012 r. rozpoczęły się konsuktacje społeczne dotyczące nowelizacji ustawy - Prawo o szkonictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz innych aktów prawnych. Zbieranie opinii w ramach konsultacji zakończyło się 28 grudnia 2012 r. Obecnie wyniki konsutacji opracowywane są w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych:

12.02.2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zminieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania ktegorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2013 r. poz. 191).

Poza zmianami o charakterze formalnym istotną zmianą jest podniesienie wartości punktowej dla przychodów uzyskanych z wdrożeń. Nowy mechanim w stosunku do rozwiązań dotychczasowych w sposób znaczący podnosci wartość punktową wdrożeń o wysokiej wartości (powyżej kilku mln. zł).

"Menadżer ... ustala cele... organizuje... motywuje... komunikuje się.... mierzy... i doskonali umiejętności pracowników. Robi to każdy menadżer - bez względu na to, czy jest tego świadom, czy nie. Menadżer może robić to dobrze albo źle, ale robi to zawsze"

P.Druker
Wspierane typy projektów

  Projekty B+R                     


  Projekty inwestycyjne    


  Projekty infrastrukturalne


  Projekty edukacyjne


  Projekty finansowane z funduszy unijnych


  Projekty dotyczące różnych obszarów tematycznych