11
Informacje prawne

PODATEK DOCHODOWY W PROJEKTACH BADAWCZYCH
Mimo kolejnych orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawach opodatkowania dochodów uzyskanych ze środków tzw. „bezzwrotnej pomocy” uzyskanej z tytułu realizacji projektów 7. Programu Ramowego, wykładnia prawa w tym zakresie nie jest jednolita.

Istnieje szereg elementów od których zależy zwiększenie lub zmniejszenie szansy na uzyskanie potwierdzenia prawa do zwolnienia podatkowego.

NOWE PRAWO:

Nowelizacja przepisów prawa w zakresie szkolnictwa wyższego:

29 listopada 2012 r. rozpoczęły się konsuktacje społeczne dotyczące nowelizacji ustawy - Prawo o szkonictwie wyższym, ustawy o zasadach finansowania nauki oraz innych aktów prawnych. Zbieranie opinii w ramach konsultacji zakończyło się 28 grudnia 2012 r. Obecnie wyniki konsutacji opracowywane są w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych:

12.02.2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zminieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania ktegorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2013 r. poz. 191).

Poza zmianami o charakterze formalnym istotną zmianą jest podniesienie wartości punktowej dla przychodów uzyskanych z wdrożeń. Nowy mechanim w stosunku do rozwiązań dotychczasowych w sposób znaczący podnosci wartość punktową wdrożeń o wysokiej wartości (powyżej kilku mln. zł).

"Menadżer ... ustala cele... organizuje... motywuje... komunikuje się.... mierzy... i doskonali umiejętności pracowników. Robi to każdy menadżer - bez względu na to, czy jest tego świadom, czy nie. Menadżer może robić to dobrze albo źle, ale robi to zawsze"

P.Druker
Wspierane typy projektów

Międzynarodowe projekty badawcze                      


Międzynarodowe projekty wspierające              


Międzynarodowe projekty koordynacyjne


Międzynarodowe projekty badawczo-szkoleniowe (Akcje Marie Curie)


Projekty Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjnosci (CIP)


Projekty na konkurs „Granty na Granty”


Międzynarodowe Projekty Współfinansowane


Projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki


Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju