11
Przygotowanie do audytów w projektach

Audyt projektu zakończony oceną pozytywną, jest ostateczną formą weryfikacji wyników projektu oraz sposobu jego realizacji. Niejednokrotnie pozytywny wynik audytu zależy od właściwego przygotowania dokumentacji oraz w przypadkach spornych – od przygotowania odpowiedniej argumentacji opartej  na merytorycznych argumentach.

W projektach 6. Programu Ramowego UE każdy beneficjent otrzymywał od Komisji Europejskiej dodatkowe środki na przeprowadzenie audytu. Audytu dokonywał uprawniony podmiot na podstawie podpisanej z beneficjentem umowy,  a wynik audytu był dokumentem dołączanym do sprawozdania finansowego. Audyty na zlecenie Komisji Europejskiej były przeprowadzane incydentalnie.

W 7. Programie Ramowym UE, przeciwnie, środki dotychczas przeznaczone
dla beneficjentów zostały przesunięte na audyty przeprowadzane na zlecenie Komisji Europejskiej, a sama Komisja zapowiada znaczne zwiększenie liczby audytów prowadzonych na jej zlecenie.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, oferujemy Państwu usługę „Przygotowanie do audytu w projektach”.

Przewidujemy wsparcie w następujących obszarach:

- Kontrola kosztów i wydatków pod względem ich kwalifikowalności z uwzględnieniem zasad programu jak również prawodawstwa krajowego i rozwiązań wewnętrznych beneficjenta.

- Kontrola kosztów z punktu widzenia  planu pracy projektu.

- Kontrola dokumentacji projektu.

- Kontrola zapisów finansowych i księgowych.

- Rozwiązywanie bieżących problemów w zakresie finansowania prac projektowych.

"(...) Uproszczenie procedur finansowych i administracyjnych 7. Programu Ramowego (7PR) jest potrzebne. Konieczne jest właściwe wykorzystanie dostępnych środków finansowych, odpowiedni monitoring i profesjonalne zarządzanie projektami (...)"

Commissioner Mrs Maire GEOGHEGAN-QUINN
Wspierane typy projektów

  Projekty B+R                     


  Projekty inwestycyjne    


  Projekty infrastrukturalne


  Projekty edukacyjne


  Projekty finansowane z funduszy unijnych


  Projekty dotyczące różnych obszarów tematycznych