11
Szkolenie:„Metodyka zarządzania projektem badawczym, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej".

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i podniesienie wybranych kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, w szczególności finansowanymi ze środków programu ramowego UE - Horizon 2020. Wiedza praktyczna przekazywana w trakcie szkolenia wzmocni i ukierunkuje kompetencje uczestników na potrzeby realizacji projektów, zarówno po stronie partnera jak i koordynatora.

Korzyści dla uczestników:
Szkolenie ma charakter szkoleniowo-doradczy, a prowadzone jest w oparciu o autorską Metodykę Zarządzania Projektem Badawczym - Metodykę ProResearch. Uczestnicy otrzymają możliwość:

•    Zdobycia wiedzy na temat specyfiki projektów badawczych w każdej fazie cyklu życia projektu.
•    Zapoznania się z praktycznymi aspektami przygotowania wniosku projektowego.
•    Zdobycia umiejętności planowania struktury zarządzania projektem, skutecznego nim zarządzania w fazach jego realizacji i zamykania.

Metody pracy
Zajęcia mają charakter interaktywny. Realizowane są w formie krótkich wykładów, uzupełnianych o wymianę praktycznych doświadczeń oraz moderowanej dyskusji.
Znaczna część omawianych zagadnień ćwiczona jest na bazie studium przypadku zarówno międzynarodowych jak i krajowych projektów badawczych.

Zakres tematyczny szkolenia

Dzień I   /19.03.2015- czwartek/

Wprowadzenie

•    Komplementarność źródeł finansowania badań europejskich.
•    Specyfika projektów badawczych.
•    Cykl życia projektu badawczego.
•    Poziomy zarządzania projektem badawczym.
•    Projekt badawczy, a strategia organizacji macierzystej.

Definiowanie i planowanie projektu badawczego
•    Procesy/obszary zarządzania w fazie przygotowania.
•    Analiza dokumentacji konkursowej.
•    Otoczenie projektu badawczego.
•    Tandem: menadżer badań – lider naukowy.
•    Organizacja zespołu badawczego.
•    Planowanie struktury zarządzania.
•    Definiowanie „deliverables” projektu.
•    Struktura Podziału Prac.
•    Definiowanie Pakietu „Zarządzanie”.
•    Tworzenie harmonogramu projektu.
•    Wyznaczanie „kamieni milowych” w harmonogramie.
•    Definiowanie budżetu.
•    Kategorie kosztów.


Dzień II /20.03.2015- piątek/

Definiowanie i planowanie projektu badawczego (cd)
•    Proces analizy ryzyka.
•    Obszary zagrożeń w projektach badawczych.
•    Proces zarządzania zmianami.
•    Procesy komunikacji z otoczeniem projektu badawczego.

Ewaluacja projektu badawczego.

Realizacja projektu badawczego (cd)
•    Umowy w projektach badawczych krajowych i miedzynarodowych.
•    „Kick-off” projektu.
•    Rola koordynatora/menadżera badań, rola partnerów w fazie realizacji.
•    Monitorowanie prac w projekcie badawczym.
•    Płatności, controlling kosztów.
•    Raportowanie okresowe.

Zamknięcie projektu badawczego
•    Procesy/obszary zarządzania w fazie „Zamykania”.
•    Rola zamykającego spotkania projektowego.
•    Świadomość praw własności intelektualnej.
•    Raportowanie końcowe, audyt KE.
•    Przegląd projektu po stronie instytucji macierzystej.

Zamknięcie szkolenia

Dodatkowe informacje