11
Umowy w działalności badawczej

Podstawowym elementem prawnym realizacji projektów badawczych jak i innych form działalności badawczej, są umowy. Zabezpieczają one wzajemne prawa oraz realizację obowiązków stron,
a tym samym wpływają na bezpieczeństwo prawne przedsięwzięcia.

Z jednej strony umowy występują w organizacji prowadzącej statutową działalność badawczą, stanowiąc fundament jej stabilności i bezpieczeństwa prawnego. Określają bowiem ramy i kierunki wykonywanych działań oraz regulują przynależność własności intelektualnej.

Z drugiej strony, ze względu na częste realizowanie działalności badawczej przez projekty, rola umów, stanowiących ich ramy prawne, rośnie.

Umowy w projektach obejmują:

  • stosunki prawne pomiędzy instytucją finansującą, a instytucją odpowiedzialną za realizację projektu badawczego;
  • wzajemne stosunki pomiędzy instytucjami partnerskimi w projekcie;
  • wzajemne stosunki pomiędzy instytucją, a osobami wykonującymi prace w projekcie.


Zarówno w przypadku prowadzenia statutowej działalności badawczej jak i realizacji projektów badawczych w organizacji, naszą ambicją jest właściwe zabezpieczenie praw własności intelektualnej naszych Klientów.
Doświadczenie naszych ekspertów pozwala dbać również o takie kształtowanie treści umów
w projektach aby – przy zachowaniu pełnej zgodności z przepisami prawa – umożliwić Klientowi optymalne korzystanie ze zwolnień podatkowych przewidzianych w przepisach prawa dla projektów badawczych.

"Każda umowa tworzy prawo między stronami"

Co oferujemy?

Oferujemy kompleksowe, profesjonalne wsparcie w przygotowaniu następujących umów:

  • umów konsorcjum.
  • umów projektowych z instytucjami finansującymi.
  • umów z wykonawcami i podwykonawcami prac zarówno w konkretnym projekcie badawczym, jak i w działalności badawczej niezwiązanej z projektami.
  • umów z naukowcami realizującymi projekty badawczo-szkoleniowe.

 

W zakresie zawieranych umów wspieramy w:

  • przygotowaniu.
  • opiniowaniu.
  • negocjacjach z osobami trzecimi.